Home
FactoriesStartupsWebsitesCustom Software
Menu

Quality Control Check Management

การทำ QC คือหัวใจหลักอีกหนึ่งของการผลิต แต่ในการทำงานกลับใช้วิธีการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การเช็คและจดข้อมูลการตรวจสอบด้วยกระดาษและปากกา

ด้วยระบบ QC แบบดิจิตอล คุณสามารถ:

  • เช็คคุณภาพชิ้นงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมารตรฐานที่โรงงานกำหนด
  • ระบบจะแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบเมื่อไหร่ ตรงจุดไหน และทำอย่างไร
  • สามารถตรวจสอบประวัติการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แบบกำหนดได้ว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนเรื่องอะไร และตรงจุดใดบ้าง
  • มีระบบป้องกันในเรื่องของ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามระบบก็จะไม่สามารถผ่านไปยังขั้นตอนอื่นได้

Categories

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram